Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

 
 
Dokumentum helye

 

Dokumentum helye
xx xx

 

Dokumentum helye

Tájékoztató
(függő közvetítő)

a) cégnév: Elit Store Kft.
székhely: 2740 Abony, Szilágyi Erzsébet utca 1.
levelezési cím:
felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest,
Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu)
b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A
nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon
keresztül.
c) Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó
érdekeit képviseli.
d) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi
lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a
pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása
(hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.
e) Társaságunk pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól
fogadhat el. Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat kap.
f) A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére
vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban
(személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)
közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló
helyiségben, annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8
órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy
munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más
elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a
szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz
kezelésével nem ért egyet a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt
szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek
megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Magyar Cetelem Zrt. a panaszról
jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz
esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi,
egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt.
az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30
napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és
illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és
teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi
Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az
ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő
érvényesítésének biztosítása érdekében
g) Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem
minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.